SZELLEMGYÓGYÁSZAT – PSZICHOTRONIKA

A szellemgyógyászat részben Lemúriai eredetű, ám minden esetben Atlantiszi hagyományokhoz kötődő gyógyítási technika. Ez a tudás Egyiptomi gyógyítók révén jutott el az esszéneusokhoz Palesztinában, az aborgikhez Ausztráliában, és a szellemsebészekhez a Fülöp szigetekre.
E tudás nagy része még ma is meg van.

Hogyan is működik az emberi test?

Az emberi test működését, a két nem anyagi természetű instanciának köszönheti, melyek a tudatnak (léleknek) és életnek (szellemnek) nevezzük. Tehát a fizikai életet a test, lélek és szellem hármassága jelenti. A test működése, azoktól az információktól függ, melynek kiinduló pontja az emberi tudat, tehát a lélek. 
A test a lélek és a szellem harmonikus összjátéka során jön létre, az a minta, amelyet egészségnek nevezünk.

Mi is az a betegség?

A betegség ezt jelenti, hogy letértünk a harmónia útjáról, ill. kérdésessé tettünk egy addig kiegyensúlyozott rendet. A harmónia zavara azonban a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik. Félre vezető tehát azt állítani, hogy a test beteg, beteg csak az ember lehet, s betegsége testében jelentkezik tünetként. (Ha egy tragédiát bemutatnak, akkor sem a színpad a tragikus, hanem a darab). A betegség a testben tünetként mutatkozik meg, így fejezve ki azt, hogy valamire szüksége van, ami odafigyelésre és változtatásokra ad okot.  Minden betegség valamilyen lelki konfliktus testi megjelenési formája.
Gyakorlatilag tehát a betegség a szellemben és a lélekben keletkezik, tehát az okokat ott is kell keresni, és megszüntetni. 

A szellemgyógyászat /pszichotronika/ működési elve, szinte adódik is a nevéből: a szellemet gyógyítja.  Ez egy rendkívül hatékony módszer.
Az egész szellemgyógyászatnak ez a lényege, a fizikai testhez hozzá sem kell nyúlni. Ezért nagyon fontos, hogy aki beteg elfogadja azt, hogy minden szellemi síkon történik meg először.

Szellemsebészettel, szellemgyógyászattal a betegség okaira derítünk fényt. A gyógyítást a szellemtestben, illetve a lélektestben végezzük el, ahonnan a gyógyulás átíródik a fizikai testbe. Ez a gyógyítás a beteg aktív közreműködésével kell, hogy történjen, így részese lesz saját gyógyulásának.
A szellemvilágban végbement teremtések fognak itt a harmadik dimenzióban anyagiasulni, megnyilvánulni.

A terapeuta vagy gyógyító megadja a kívánt útmutatást, energetikailag és informatívan segít, de gyógyulnia mindig a betegnek kell.

 

Szellemműtét gyakorlatban

Maga a szellemműtét, egy mély tudati szinten történik.
Ezt az állapotot egy vezetet meditáció, /hipnózis/ útján érjük el, mellyel az agy normális működése, azaz 21 Hertz rezgés szintről 5 Hertz rezgés szintre csökken. 
Ebben az állapotban a gyógyító „adókészülékként”, a beteg felvevő „készülékként” működik, tehát úgynevezett gondolatátvitel történik. A szellemsebész megindít egy gondolatot, mely lenyomatot hoz létre először a mentális testen a szellem szintjén, majd ugyanaz a lenyomat létre jön az asztrális testen, a lélek szintjén, majd ezeket egyenesen átirányítja a vevő mentális testére, majd az asztrális testére, amit a felvevő tudat megnyilvánít a fizikai testen.

A szellemműtét sikerének fontos momentuma:
1,  A megfelelő hit szint, ugyanis hit nélkül nincs gyógyulás.
2,  Minden negatív kétség kizárása, ugyanis ezek megrekesztő energiák.
3, Vizualizációs, azaz képalkotó képesség. 

Amennyiben a betegnek és a szellemgyógyászatot végző személynek kellő hite van, még a legsúlyosabb betegségekből is meg lehet gyógyulni.

Minden elképzelés megvalósul, ha tudatos teremtőnek tekintjük magunkat, és hiszünk az elképzeléseinkben, illetve azok megvalósulásában. Tehát mindenki azt kapja, amire számít, mindenki azt éli át, amiben hisz, mindenki számára az valósul meg, amit elgondol.
Mindenki saját életének és sorsának korlátlan ura, teremtője és alkotója.

Csak az emberi értelem korlátozott. A világegyetemben alapvetően minden lehetséges, és minden lehetséges problémára és gondra létezik megoldás is. Továbbá soha semmire nem késő, mivel a kozmoszban csak az itt és most jelenének valósága létezik. A szellem mindent adhat, és ha fel lehet használni arra, hogy felemelje azt, akinek szüksége van rá, akkor ez a felhasználás helyes.
Éppen ezért közeledjünk e tárgyhoz tisztelettel, mert a Szellemi gyógyítás egészen más Erő és Hatalom működésbe hozásával történik, mint amivel az ember általában érintkezik. 

A spirituális gyógyító kitárja a kapukat, belépnie azonban mindig a gyógyulást keresőnek kell.

A hipnózis ősi praktikái
A hipnózis egyidős az emberiséggel. A Tigris és az Eufrátesz menti országokból ránk maradt ékírásos táblák azt bizonyítják, hogy a sumér, a Föld legősibb kultúrnépe, már ismerte és a Krisztus előtti 4. évezredben ugyanúgy alkalmazta a hipnózist, mint aho­gyan ma tesszük.
Erech híres papi iskolájában időtlen idők óta őriztek egy írást, amely részben még ma is megvan. Ebben cáfolhatatlan bizonyíté­kokat találunk arra, hogy a különlegesen kiképzett orvos-főpapok hipnotikus álomban gyógyították betegeiket. A hipnotikus álla­potnak már akkor három fajtáját ismerték: a felszínes, a közepes és a mély hipnózist, ugyanúgy, ahogyan ma is megkülönböztetjük ezeket a fokozatokat.

A régi Egyiptomban is mint gyógyító erőt alkalmazták a hipnózist. Egy háromezer éves papiruszon - az úgynevezett Ebers-papiruszon - leírják a hipnózis alkalmazásának akkori módszerét. Ezek az eljárások nagyon hasonlítanak a maiakhoz. Az egyiptomi papok egyszer smind gyakorló orvosok is voltak.
A hipnotizőr mindössze annyit tesz, hogy többé-kevésbé erősen elképzelteti pácienssel a kívánt hatást, s ez aztán ennek következtében meg is valósul.  „Cselekedeteink mozgatórugója nem az akarat, hanem a képzelőerő.”

A hipnózis igazi természetét ma is érvényes elmélet alapján nem tudjuk meghatározni. Azonban az a megállapítás mindenesetre érvé­nyes, hogy az álom és az ébrenlét között létezik valamiféle „féltudatos” állapot.
Ebben az állapotban a testi működések gyengülnek, a szellemiek viszont felerősödnek. A British Medical Association a következőképen definiálja a hipnózist: A hipnózis a beteg megváltozott figyelmének átmeneti állapota, olyan állapot, amelyben különféle jelenségek léphetnek fel, akár spontán akár válaszképpen verbális (szóbeli) vagy egyéb ingerekre.
Ezek a jelenségek átkódolják a tudat és az emlékezet változásait.
A hipnózis folyamán külső elképzelést (szuggesztiót) kínálunk fel a paciensnek, aki elfogadja ezt.  Elfogadás és jóváha­gyás nélkül nincs hatás. Az elképzelés, a szuggesztió gyakori ismételgetéssel feltételes reflexszé alakítható, és így beépíthető a személyiségbe:. A tartós hatás elérése érdekében tehát fontos a gyakori ismétlés.


Hipnózisban:

 1. Adott szuggesztió hatására emelt szintű figyelem,
 2. a kliens minden szót és zajt érzékel,
 3. kritikai érzéke csekély ménékben működik,
 4. tudata beszűkült, de éber,
 5. idő és térbeli tájékozódása működik,
 6. emlékezőtehetsége működik - hacsak nem éppen ennek el­vesztése a szuggesztió lényege,
 7. a hipnotizált személy kommunikációképes.

Alvás közben azonban:

 1. A figyelem nem működik,
 2. az ingerfelvétel gyakorlatilag blokád alá kerül,
 3. nincs kritikus állásfoglalása,
 4. a kliens tudata blokád alatt van,
 5. a tájékozódó képesség nem működik,
 6. az emlékezete blokád alatt,
 7. a páciens nem képes kommunikálni

A hipnotizált személy tudata legnagyobb részben a hipnotizőrre irányul. Ezt a kapcsolatot nevezzük „rapport”-nak. Tehát a kör­nyezeti ingerek háttérbe szorulnak, a hipnotizőr szavai pedig a tudat előterébe lépnek, ezért a kísérleti személy nagyon intenzíven fogja fel őket.

 1. A hipnózisnak semmi köze nincs a mágiához vagy a termé­szetfeletti jelenségekhez.
 2. A hipnózis nem azonos a művi altatással. Megjelenési formája nagyon sokféle lehet, elsősorban a hipnotizőrtől függ, hogy me­lyik módszert alkalmazza.
 3. A hipnózis nem azonos a szuggesztióval, bár hatékonyságát ez utóbbi nagymértékben növeli.
 4. A hipnózissal nem csupán funkcionális betegségeket gyógyít­hatunk, hanem súlyos szervi zavarokat is befolyásolhatunk, még­pedig pozitív és negatív irányban egyaránt.
 5. A hipnózis erőssége elsősorban a hipnotizált kliens idegálla­potától függ, különösen lelki aktivitásától vagy passzivitásától.
 6. Hipnózisban szinte bármilyen érzékcsalódást lehet szuggerál­ni, pozitív és negatív értelemben egyaránt.
 7. A hipnózis nem azonos az alvással, de éppúgy, mint az alvás, része az ember és az állat életének.
 8. Mindenki hipnotizálható, aki aludni tud, a hipnózis mélysége és szimptómái azonban egyénenként változnak.
 9. A hipnózis nem egyetemes csodaszer, de tapasztalt hipnotera-peuta kezében nagyszerű lehetőség a segítségre.

 

A hipnózis törvényei: Minden olyan képben megfogalmazott elképzelés, amely betölt bennünket, megvalósulásra törekszik.
A világon semmit sem gyarapíthatunk és nem rombolhatunk szét, a dolgokat csak átalakíthatjuk. 

A hipnózis nyújtotta számos lehetőség mellett persze nem szabad elfeledkeznünk a hipnózis határairól sem. Alkalmazása különösen azokban az esetekben kilátástalan, melyek során a kliens a „betegségbe menekül”.

Ha az akarat és a hit szembe kerül egymással mindig az akarat lesz a vesztes.

A hipnózis minden olyan esetben segít, amikor a beteg saját óhaja nem áll ellen neki. Alkalmazása sohasem korlátozódnak lelki eredetű betegségekre. A sebek is jobban gyógyulnak a megfelelő szuggesztió hatására.

Mely esetekben nem szabad alkalmazni: skizofrénia, epilepszia, endogén pszichózis, öregkori gyengeelméjűség.

Nem szoktuk alkalmazni: hipotónia, vallási indokok, hiányos belső felkészültség, hirtelenharagúság, nagyfokú intelligenciahiány.
Mi a szuggesztió?
A szuggesztió lényege abban áll, hogy a saját tudatalattinkban vagyegy másik személy tudatalattijában valamilyen módon létreho­zunk egy elképzelést. Ezáltal hatást gyakorolunk az illető érzelmei­re, tetteire és elhatározásaira.

Minél érthetőbb és minél erősebb ez az elképzelés annál könnyebb másokba beleplántálni, és annál tovább fog tartani a hatása.

Minden a gondolattal kezdődik. Ekkor keletkezik aztán a kép­szerű elképzelés. És csak ezek után következhet a kivitelezés. Min­den szuggesztiós hatás, akár hipnózisról, akár önszuggesztióról van is szó, csupán tulajdon énünk megtestesülése.

Teszt: Könnyen hipnotizálható-e Ön?                                                           igen  nem

1, Már tanult valamilyen lazító gyakorlatot? (meditáció, jóga, stb )
2, Bármikor el tud lazulni, még ha ideges, akkor is?
3, Saját technikája van az elalvás megkönnyítésére?
4, Néha a valóságtól távol eső álomvilágban él?
5, Képes úgy hallgatni valakit, hogy közben nem is hallja, amit mond?
6, Élénk fantáziája van?
7, Jól fejlett a képi képzelőereje?
8, Ha filmet néz, belehelyezkedik a sztoriba?
  10, Érzései spontán törnek fel, de hamar kialszanak?
  11, Könnyen elveszti a türelmét, ha várni a kell?
  12, Könnyen szélsőséges reakciókra ragadtatja magát?
  13, Könnyen megfélemlíthető?
  14, Véleményalkotásában befolyásolható?
  15, Mások könnyen eltéríthetik a munkájától?
  16, Javaslatok, fontos döntések idején szeret passzívan viselkedni?
  17, Imponál Önnek mások magabiztos fellépése?
  18, Állandó kontaktusra van szüksége másokkal?
  19, Kívánságokra nehezen mond nemet?
  20, Vannak emberek, akikben vakon megbízik?

Értékelés: Minden igen válasz egy pont.
0 - 4 pont:       Nagyon nehéz önt hipnotizálni
5 - 11 pont:     Hipnabilitása átlagos
12 - 20 pont:   Nagyon könnyű Önt hipnotizálni

 

A VILÁGEGYETEM  MINDEN EREJÉVEL MÖGÖTTÜNK ÁLL

 


Elérhetőségeim:

Morgána jósnő és médium

Tel.: 06-30/746-4734 A számon magánszámos hívásokat nem fogadok! Köszönöm a megértést!

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 41. földszint 1. (hátul az udvarban)
E-mail: morgana7107@gmail.com


Jogi nyilatkozat

 

Hirdetés